12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ шђџђр сулышы \ ТР башкаласы статусы махсус закон белђн регламентлаштырылачак

19.04.05

ТР башкаласы статусы махсус закон белђн регламентлаштырылачак

ТР Дђњлђт Советыныћ алдагы сессиясендђ беренче укылышта каралачак “Татарстан Республикасы башкаласы статусы турыда”гы яћа закон Казанга республика башкаласы вазифаларын беркетђчђк.

“ТР башкаласы статусы турында”гы закон проекты бњген парламентныћ Дђњлђт тљзелеше џђм ќирле њзидарђ комитеты утырышында каралды. Закон проект нигезендђ, Татарстан башкаласы тљшенчђсе џђм статусы турындагы мђсьђлђне ќайга салу, Казан башкала вазифаларын башкарганда ТР дђњлђт хакимияте џђм ќирле њзидарђ органнарыныћ катнашу чиклђрен билгелђњ тђкъдим ителђ.

Моннан тыш, закон проектында ТР дђњлђт хакимияте органнары карамагындагы биналарга, корылмаларга милек мђсьђлђлђрен, муниципаль милектђ булган ќир мђйданнарын ТР дђњлђт хакимияте органнарына, РФ субъектлары вђкиллеклђренђ џђм чит ил вђкиллеклђренђ бирњ мђсьђлђлђрен кљйлђњ карала.

Депутатларда закон проектыныћ “Казан шђџђре” муниципаль берлђшмђсенећ Татарстан башкаласы вазифаларын башкаруга бђйле рђвештђ бюджет чыгымнарын каплау турындагы 10нчы маддђсе књп сораулар кузгатты. Чыгымнарны каплау республика казнасыннан субвенциялђр хисабына булачак дип ниятлђнђ. Аларныћ књлђме чираттагы финанс елына ТР бюджеты турындагы законда аерым пунктта билгелђнђчђк дип планлаштырыла. Закон проектын ђзерлђњчелђр сњзлђренђ караганда, Казан љчен бу – яћа практика. Шул ук вакытта документны ђзерлђгђндђ Мђскђњ, Санкт-Петербург, Тњбђн Новгород, Ижевск, Йошкар-Оланыћ башкала вазифаларын финанс яктан тђэмин итњ тђќрибђсе исђпкђ алынган.

Депутат Марат Хђйруллин фикеренчђ, закон проектын эшлђгђндђ Татарстан башкаласыныћ тарихи-мђдђни аспекты тљшеп алган.  “Књплђр Казан турында ТРныћ административ њзђге генђ тњгел, ђ бљтен дљнья татарлары башкаласы буларак сљйли.  Мин мондый тљшенчђнећ юридик статусы булмавы турында яхшы аћлыйм, шућа да карамастан, закон проектында тарихи, мђдђни џђм мђгърифђтчелек карашлары чагылыш табарга тиеш, дип уйлыйм”, - дип ассызыклады ул.


моннан тыш укыгыз
 • Казан хакимияте башлыгы итеп Илсур Метшин билгелђнде
 • “К.Исхаковныћ Казан мэры постыннан китње шђџђр халкы тормышын начарайтырга тиеш тњгел”
 • "Тљп ќаваплылык ќирле њзидарђ органнарына тљшђчђк..."
 • “Без Казанны дљньяныћ ић яхшы шђџђрлђре арасында књрергђ телибез”
 • 2006 елга ТР бюджет проектында сђламђтлек саклау учреждениелђренећ...


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов