12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ шђџђр сулышы \ ТР Инвестиция-венчур фонды республиканыћ инвестицион потенциалын...

20.05.05

ТР Инвестиция-венчур фонды республиканыћ инвестицион потенциалын...

Бњгенге кљндђ Татарстанныћ Инвестиция-венчур фондында каралырга тиешле 250дђн артык проект бар. Фондка "Идея" технопаркы 10 проект тапшырган. Бу атнадан аларныћ 73е кредит буенча процент ставкасыныћ бер љлешен компенсациялђњ љчен субсидия ала башлады. Бу турыда бњген "Татар-информ" мђгълњмат агентлыгында интернет-конференциядђ фонд директоры Марат Фђйзрахманов хђбђр итте. Аныћ сњзлђренчђ, кљн саен фондка 3-5 яћа проект тапшырыла.

Бњген ТР Инвестиция-венчур фондына телђгђн џђркем мљрђќђгать итђ ала. "Бар кешене дђ кабул итђбез, чиклђњлђр юк. Ић мљџиме проект республика љчен файдалы булсын", - дип ассызыклады Марат Фђйзрахманов. Икенче этапта проектларны эксперт советы карый, ућай нђтиќђ булган очракта проект финанслана.

Хђзер фонд карамагында 3 миллиард сумга якын акча бар. Марат Фђйзрахманов сњзлђренчђ, фонд эшли башлагач (узган елныћ ноябреннђн) Рљстђм Мићнеханов ќитђкчелегендђ Попечительлек советыныћ алты утырышы булган. Бу орган эшенећ тљп максаты - бљтен республика љчен файдалы булган проектларны анализлау џђм сайлап алу.

Фондка тапшырылган проектларны процент ставкасына субсидия тњлђњ буенча анализлагач, 32 проект буенча сораулар тумаган. М.Фђйзрахманов сњзлђренчђ, калган проектларны килђчђктђ финанслауныћ максаты Попечительлек советы утырышында каралачак. Ул ђлеге проектларныћ планнары њтђлмђвен билгелђп њтте.

 


моннан тыш укыгыз
 • Казан хакимияте башлыгы итеп Илсур Метшин билгелђнде
 • “К.Исхаковныћ Казан мэры постыннан китње шђџђр халкы тормышын начарайтырга тиеш тњгел”
 • "Тљп ќаваплылык ќирле њзидарђ органнарына тљшђчђк..."
 • “Без Казанны дљньяныћ ић яхшы шђџђрлђре арасында књрергђ телибез”
 • 2006 елга ТР бюджет проектында сђламђтлек саклау учреждениелђренећ...


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов