12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ шђџђр сулышы \ Татарстан башкаласы статусы турындагы закон проекты беренче укылышта кабул ителде

23.06.05

Татарстан башкаласы статусы турындагы закон проекты беренче укылышта кабул ителде

Татарстан башкаласы функциясен тормышка ашыру буенча “Казан шђџђре”  муниципаль  берђмлеген (ќыемы) субвенциялђр исђбенђ республика казнасыннан компенсациялђргђ ниятлилђр. Бњген Дђњлђт Советыныћ пленар сессиясендђ “Татарстан Республикасы башкаласы статусы турында”гы закон проекты беренче укылышта кабул ителде.

Ђлеге закон проектын депутатлар Валентина Липужина, Александр Федоров џђм Луиза Космылина эшлђгђн. Закон проекты маддђлђре республика башкаласы тљшенчђсе џђм статусы турындагы мђсьђлђлђрне ќайга салуны, дђњлђт хакимияте џђм Казанныћ ќирле њзидарђ органнарыныћ њз функциялђрен тормышка ашыруда катнашу дђрђќђсен билгелђњне књздђ тота.

Маддђлђрнећ бер љлеше республика дђњлђт хакимияте милке булган  биналар, торак йортлар, ќир участокларына милек буларак хокукы, муниципаль милектђге ќир участокларын, биналар џђм корылмалар бирњне ќайга салу, Казан шђџђренећ территориаль бњленеш њзенчђлеклђре мђсьђлђлђренђ багышлана.

“Казан шђџђре” муниципаль берђмлегенећ шђџђр тарафыннан башкала функциялђрен тормышка ашыруга тотылган бюджет чыгымнарын, субвенциялђр исђбенђ республика бюджетыннан компенсациялђњ ниятлђнелђ. Закон рђсми басылып чыкканнан соћ, ђ ќирле њзидарђ органнары вђкалђтлђренђ кагылышлы кайбер маддђлђр, федераль законнарга бђйле рђвештђ, 2006 елныћ 1 гыйнварыннан њз кљченђ керђчђк.

Парламент ќитђкчесе Фђрит Мљхђммђтшин, коллегалары алдында чыгыш ясап, ђлеге закон проектыныћ мљџимлеген искђртте. “Књп кенђ субъектлар њз башкалалары статусы турында закон кабул итте. Њзенећ 1000 еллыгын бђйрђм итњ елында Казан њзенђ башкала статусы бирњгђ лаек, дип уйлыйм”, - дип ассызыклады ул.

Депутатлар закон проектын беренче укылышта кабул итте. Тђнђфестђ Дђњлђт тљзелеше џђм ќирле њзидарђ буенча Комитеты ђгъзалары ђлеге закон проектына тљзђтмђлђр кертњне тикшерђчђк.


моннан тыш укыгыз
 • Казан хакимияте башлыгы итеп Илсур Метшин билгелђнде
 • “К.Исхаковныћ Казан мэры постыннан китње шђџђр халкы тормышын начарайтырга тиеш тњгел”
 • "Тљп ќаваплылык ќирле њзидарђ органнарына тљшђчђк..."
 • “Без Казанны дљньяныћ ић яхшы шђџђрлђре арасында књрергђ телибез”
 • 2006 елга ТР бюджет проектында сђламђтлек саклау учреждениелђренећ...


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов