12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ шђџђр сулышы \ Казанга Халыкара сәүдә үзәге делегациясе килә

11.07.05

Казанга Халыкара сәүдә үзәге делегациясе килә

Иртәгә Казанга эшлекле сәфәр белән Халыкара сәүдә үзәге делегациясе килә. Татарстан Республикасының Сәүдә-сәнәгать палатасында үтәчәк семинарда кунаклар җирле хакимият вәкилләре белән берлектә Россиянең Бөтендөнья сәүдә оешмасына керү мәсьәләсе хакында сөйләшәчәкләр.

  Швейцариянең Женева шәһәрендә урнашкан Халыкара сәүдә үзәге аерым бер илләргә сәүдә тармагын үстерүдә ярдәм күрсәтә. Казанга киләчәк вәкилләр арасында Халыкара сәүдә үзәгенең эшмәкәрлекне үстерү бүлеге белгече Елена Бутримова, күпьяклы сәүдә системасының төп белгече Лоран Матиль, консультант Андре Лакатос һәм вәкил Джозеф Бош бар.

 Әлеге чара Татарстан Республикасының Сәүдә-сәнәгать палатасы һәм Халыкара сәүдә үзәге тарафыннан оештырыла. Семинар барышында түбәндәге чыгышларның булуы планлаштырыла: бөтендөнья сәүдә оешмасында вәкил булу күчеш икътисады илләренә нәрсә бирәчәк, Россиянең БСО керүе эшмәкәрлек үсешенә нинди йогынты ясаячак, бөтендөнья сәүдә челтәренең икътисадый мәгънәсе һәм кагыйдәләре. Шулай ук семинар барышында түгәрәк өстәл утырышы да көтелә. Биредә "Шәхси һәм дәүләт секторларының Бөтендөнья сәүдә оешмасына керүдә үзара мөнәсәбәте" дигән темага үзара фикер алышу планлаштырыла, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Сәүдә-сәнәгать палатасының матбугат үзәге.


моннан тыш укыгыз
 • Казан хакимияте башлыгы итеп Илсур Метшин билгелђнде
 • “К.Исхаковныћ Казан мэры постыннан китње шђџђр халкы тормышын начарайтырга тиеш тњгел”
 • "Тљп ќаваплылык ќирле њзидарђ органнарына тљшђчђк..."
 • “Без Казанны дљньяныћ ић яхшы шђџђрлђре арасында књрергђ телибез”
 • 2006 елга ТР бюджет проектында сђламђтлек саклау учреждениелђренећ...


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов