12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ шђџђр сулышы \ Фотосурђтлђрдђ 1000 еллык Казан

13.07.05

Фотосурђтлђрдђ 1000 еллык Казан

 Казаныбызга 1000 ел тулу уңаеннан оештырылган әлеге чарага Анталиядә булынган дипломатик корылышлар, шул исәптән Россия Федерациясенең Анталиядәге вице консулы, эре промышленность һәм сәүдә ширкәтләре, алдынгы туризм оешмалары чакырылды. Күргәзмәне Анталия губернаторы урынбасары Бәкир Сыткы Ханлыоглу, Анталия шәһәре хакимияте аппарат җитәкчесе Али Дәвәҗе һәм Казан шәһәр хакимияте башлыгы урынбасары Фәрит Ишмаков ачып җибәрделәр. Бәкир Сыткы Ханлыоглу үзенең чыгышында Казан белән Анталия арасындагы тугандаш шәһәр килешүе ике ил һәм ике халык арасындагы дуслыкны тагын да ныгытачагын, бу күргәзмәнең әнә шул юлдагы бер адым булуын белдерде.  “Ерак тарихка күз салганда татар белән төрек милләтләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең 1000 елдан артык булуын күрергә мөмкин, Казан белән Анталия шәһәренең тугандашлыклары дөньяның бүтән тугандаш шәһәрләренә дщ үрнәк булып тора”, - диде ул. Ачылыш тантанасында Фәрит Ишмаков Казанның дөньяның бик күп илләр белән элемтәдә торуын, бик күп халыкара оешмаларның әъзасы булуын әйтте. Һәм ЮНЕСКО, Берләшкән милләтләр берлеге, ИРСИКА, Ислам Конференциясе Оешмасы кебек оешмаларның Казанга нигез салынуга 1000 ел тулу җәһәтеннән төрле чаралар уздырганлыкларын  бәян итте. “Юкка гына ЮНЕСКО башкалабызның бу  олы юбилеен Истәлекле тарихлар исемлегенә кертмәде”, - дип дәвам итте чыгышын. Күргәзмә ачылышында шулай ук Татарстанның Төркиядәге Вәкаләтле вәкиле урынбасары Радик Гиматдинов һәм Анталия шәһәре хакимияте мәдәният бүлеге җитәкчесе Ильяс Чопур да чыгыш ясадылар. “Фотографияләрдә 1000 еллык Казан” күргәзмәсенең ачылышы ахырында кунакларга җиңел ашлар тәкъдим ителде.

Анталия халкы фотокүргәзмәне 31 нче июльгә кадәр карый алачак.


моннан тыш укыгыз
 • Казан хакимияте башлыгы итеп Илсур Метшин билгелђнде
 • “К.Исхаковныћ Казан мэры постыннан китње шђџђр халкы тормышын начарайтырга тиеш тњгел”
 • "Тљп ќаваплылык ќирле њзидарђ органнарына тљшђчђк..."
 • “Без Казанны дљньяныћ ић яхшы шђџђрлђре арасында књрергђ телибез”
 • 2006 елга ТР бюджет проектында сђламђтлек саклау учреждениелђренећ...


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов