12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ шђџђр сулышы \ Казанда шђџђр муниципаль берлђшмђсенећ вђкиллекле органына депутатлар...

14.09.05

Казанда шђџђр муниципаль берлђшмђсенећ вђкиллекле органына депутатлар...

Казанда муниципаль сайлауларда депутатлыкка кандидатлар сыйфатында 219 кеше катнашачак. Татарстан башкаласыныћ вђкиллекле органында 50 урынга уртача 4 кеше дђгъва итђ. Бу хакта бњген Казан шђџђре муниципаль берлђшмђсе Сайлау комиссиясе рђисе Валерий Дашин хђбђр итте.

50нче санлы Даурия округында кандидатлар аеруча књп теркђлгђн – бер урынга 9 кеше, ић азы – Пороховой, Юдино, Ђмирхан џђм Четаев округларында – икешђр кеше. Сайлауларда “Бердђм Россия”, “РФ коммунистлар партиясе”, “Россия тормыш партиясе”, “Россия социал-демократик партиясе”, “Социаль гаделлек партиясе”, “Татарстан – яћа гасыр” иќтимагый хђрђкђте, “Тигез хокук џђм законлылык” џђм “Спортлы Россия” оешмалары актив катнаша.

Валерий Дашин сњзлђренчђ, 51 кандидатны теркђњдђн баш тартканнар. Баш таруныћ тљп сђбђбе – кандидатныћ сайлау фонды булмау, сайлаучыларныћ дљрес имзалары саны аз булу, шулай ук кандидатны теркђњ љчен кирђк булган кайбер документларныћ булмавы.

Кандидатлар арасында ирлђр хатын-кызлар белђн чагыштырганда књбрђк (84 џђм 16 процент). Депутат булырга телђњчелђрнећ књбесе югары белемле џђм бизнес љлкђсендђ эшли. Шулай ук кандидатлар арасында педагоглар, медицина хезмђткђрлђре, студентлар, пенсионерлар, хђтта эшсезлђр дђ бар (3 кеше). 17-18 сентябрьдђ шђџђрнећ Сайлау комиссиясе бюллетеньнђргђ заказ бирђчђк (барлыгы 873 998 нљсхђ, шул санга љстђмђ 3 процент). “Бюллетеньнђр яшел тљстђ булачак џђм, закон нигезендђ, аларда саклау челтђре бар. Бернинди дђ махсус саклау билгелђре кирђк тњгел. Ялган бюллетеньнђр ясау мљмкинлеге юк дђрђќђсендђ”, - дип ассызыклады Валерий Дашин. Казанныћ Сайлау комиссиясе шулай ук кандидатларны сайлау фонды чыгымнарын књзђтергђ ниятли. “Депутатлыкка кандидат агитация кампаниясе барышында чыгымнары суммасын 200 мећ сумнан арттыра икђн, бу аны сайлану хокукыннан мђхрњм итђргђ бер сђбђп булачак”, - дип билгелђп њтте ул В.Дашин.

Муниципаль сайлауларда шулай ук Казанныћ гамђлдђге шђџђр советы депутатлары (10нан артык кеше) катнашырга тели. Алар арасында Казан хакимият башлыгы Камил Исхаков (Ваџапов округы №42) бар. Аныћ белђн бергђ сайлаучылар тавышы љчен Дмитрий Бердников, Аскар Гареев џђм Илсия Хђкимова дђгъва итђ. Казанныћ берђр округында “бљтенесенђ дђ каршы” графасында сайлаучылар тавышы аеруча књп булса, монда кабат сайлау уздырылачак.


моннан тыш укыгыз
 • Казан хакимияте башлыгы итеп Илсур Метшин билгелђнде
 • “К.Исхаковныћ Казан мэры постыннан китње шђџђр халкы тормышын начарайтырга тиеш тњгел”
 • "Тљп ќаваплылык ќирле њзидарђ органнарына тљшђчђк..."
 • “Без Казанны дљньяныћ ић яхшы шђџђрлђре арасында књрергђ телибез”
 • 2006 елга ТР бюджет проектында сђламђтлек саклау учреждениелђренећ...


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов