12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ шђџђр хуќалыгы \ Махсус урта уку йортлары директорлары советы утырышы булып узды

27.09.05

Махсус урта уку йортлары директорлары советы утырышы булып узды

Бњген Казанныћ сђњдђ-икътисад техникумында ТРныћ махсус урта уку йортлары директорлары советы утырышы булып узды. Утырышта президиум ђгъзаларыннан Совет рђисе Валерий Сохабеев, Мђгариф џђм фђн министры урынбасары Станислав Тарасевич, Мђгариф сыйфаты департаменты ќитђкчесе Александр Леонтьев, Яшьлђр эшлђре, спорт џђм туризм министры урынбасары Андрей Кондратьев, «Буревестник» федераль спорт ќђмгыяте рђисе Ф. Ишмљхђммђтов бар иде. Махсус урта уку йортларыныћ директорлар советы составын џљнђри урта белем бирњче 69 уку йорты ќитђкчесе тђшкил итђ, утырышта шуларныћ 57 се катнашты. Утырыш ић актуаль сорауларны њз эченђ алды: махсус урта уку йортларына белгечлђр ђзерлђњнећ сыйфатын арттыруны тђэмин итњ; ТР махсус урта уку йортларыныћ Бердђм дђњлђт имтиханында катнашуы; уку йортларында спорт-сђламђтлђндерњ џђм хђрби-патриотик эшлђрнећ торышы; љстђмђ белем бирњне њстерњ. Утырышта яћгыраган чыгышлар тњбђндђгедђн гыйбарђт иде: Казан шђџђре сђњдђ-икътисад техникумы директоры Зоя Петухованыћ сђламлђњ сњзлђре, џљнђри белем бирњ системасыныћ чит иллђрдђге тђќрибђсе, республиканыћ профессиональ белем бирњ системасыныћ килђчђккђ куелган максатлары, республиканыћ махсус урта уку йортлары директорлары советы эшенећ хисабы, Советныћ финанс эшчђнлеге, 2005-2006 елга каралган чаралар планын раслау, махсус урта уку йортларыныћ активлык рейтингын њстерњ, Совет чыгымнары џђм башкалар.

Яшьлђр эшлђре, спорт џђм туризм министры урынбасары Андрей Кондратьев Мђскђњдђ булып узган кићђшмђ турында ђйтеп китте. Бу кићђшмђдђ социаль чиклђњлђргђ дучар булган яшьлђрне тљркемнђргђ бњлњ, махсус урта џђм югары уку йортларын тђмамлаучы студентларны эш белђн тђэмин итњ кебек мђсьђлђлђр књтђрелгђн булган. Кондратьев студентларныћ 4 нче конгрессыннан соћ югары уку йортлары директорлары џђм студентлар арасында килешњ тљзелгђнлеге турында ђйтеп китте. Студентлар лигасында махсус урта уку йортлары студентларыныћ да булырга тиешлеген ассызыклап њтте.

Республика смотр-конкурсында ќићњчелђрне бњлђклђњ — ић дулкынландыргыч мизгеллђр булды. Уку йортында њзидарђ системасын булдыруда Арча районы педагогия кљллияте, Бљгелмђ медицина училищесы, Яшел Њзђн механика кљллияте, Казан авиация техникумы зур ућышларга ирешкђн, ђ тулай торакта студентлар њзидарђ системасын барлыкка китерњдђ Ђлмђт сђњдђ-икътисад техникумы, Ђлмђт медицина училищесы, Лаеш авыл хуќалыгы техникумы џђм Тњбђн Кама нефтехимия кљллиятлђре зур тырышлык куйган.        


моннан тыш укыгыз
 • Казанда вакытлыча кайбер урамнар ябыла
 • Франциядђн кайтарылган понига - яћа кушамат
 • Бњген Казанда кайбер урамнар ремонтка ябыла
 • Техниканыћ кышка шартларда эшлђргђ ђзер булмавы...
 • Казанныћ автобус йљртњчелђре яћа маршрутлар ача


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов