12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ документларда \ "Казанга - 1000 ел” Шәһәр максатчан фонды турында" Казан шәһәре администрациясе башлыгының 18.10.2000 N 1421 Карары

"Казанга - 1000 ел” Шәһәр максатчан фонды турында" Казан шәһәре администрациясе башлыгының 18.10.2000 N 1421 Карары

Казан шәһәре администрациясе башлыгының “Казанга – 1000 ел” Шәһәр максатчан фонды турында”гы Карары нигезендә “Казанга – 1000 ел” фонды Нигезләмәсе һәм составы булдырылды.

моннан тыш укыгыз
 • "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгына әзерләнү һәм аны бәйрәм итү буенча Оештыру комитеты һәм Оештыру штабы турында" Казан шәһәре администрация Башлыгының 11.02.2002 N 527 Карары
 • "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгына игълан ителгән иң яхшы эмблема-символга ачык конкурс үткәрү турында" Казан шәһәре администрация Башлыгының 30.11.2001 N 1729р Боерыгы
 • Казан шәһәре администрациясе башлыгының 19.01.2001 N 800 Карары ""Казан шәһәренең тарихи үзәген саклап калу һәм үстерү" федераль максатчан программа турында"
 • "Моя столица - Казань" - “Минем мәркәзем - Казан” шәһәр максатчан фонды турында" Казан шәһәре администрациясе Башлыгының 18.10.2000 N 1421р Боерыгы
 • "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгын бәйрәм итү махсус идарәсе турында" Казан шәһәре администрация Башлыгының 26.06.2000 N 1183 Карары


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов