12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ ќђмгыять \

Казан ќђмгыять

 • Казанда яшђњче аз керемле гражданнар 70 миллион сум...
  Казанда яшђњче аз керемле гражданнар 70 миллион сум...Бњгеннђн Казанда љстђмђ адреслы пособиелђр тњли башладылар, ул гаилђ ђгъзасыныћ уртача кереме Татарстанда бер кешегђ билгелђнгђн яшђњ минимумыннан 75 проценттан ким...
 • “Бердђм Россия” чираттагы “туры элемтђ” њткђрђ
  “Бердђм Россия” чираттагы “туры элемтђ” њткђрђ“Бердђм Россия” партиясенећ Татарстан тљбђк бњлеге иртђгђ республиканыћ дђњлђт хакимияте органнары ќитђкче затларыныћ хокукка каршы гамђллђреннђн зыян књргђн гражданнарныћ хокукларын...
 • Бњген Казанда “Ќир планетасы” наркотикларга каршы плакат конкурсына йомгак ясала
  Бњген Казанда “Ќир планетасы” наркотикларга каршы плакат конкурсына йомгак ясалаКазан, Чаллы, Бљгелмђ, Яћа Чишмђ, Сарман, Чњпрђле, Аксубай, Апас, Тукай, Азнакай, Ђлмђт џђм Биектау районнарыннан 40 рђссам “Ќир планетасы” дип исемлђнгђн наркотикларга каршы...
 • Бњген Казанда инвалидлар экспертизасы џђм реабилитациясе...
  Бњген Казанда инвалидлар экспертизасы џђм реабилитациясе...Бњген Казанда ачылган республика фђнни-гамђли конференциясендђ Татарстанда инвалидларныћ медик-социаль экспертизасы џђм реабилитациясе тљп тема булачак. Россиядђ социаль...
 • Казанда торак йортларга џђм административ секторга ќылылык бирђ башладылар
  Казанда торак йортларга џђм административ секторга ќылылык бирђ башладыларБњген Казанныћ ќылылык челтђрлђре торак йортларга административ бина џђм объектларга ќылылык ќибђрде. Кљзге-кышкы ќылылык сезонын ачу турындагы карарга Татарстан башкаласы...
 • Казанда Италиянећ танылган фотографыныћ књргђзмђсе ачылды
  Казанда Италиянећ танылган фотографыныћ књргђзмђсе ачылдыБњген Казанныћ Халыклар дуслыгы йортында Италиянећ танылган фотографы Энрико Каноныћ “Чђчђклђр џђм архитектура” књргђзмђсе ачылды. Фотокњргђзмђ Татарстан башкаласында...
 • Ярославль керамикачылары ќитештергђн чынаяк кирпечлђр Казанныћ Мђрќани мђчете...
  Ярославль керамикачылары ќитештергђн чынаяк кирпечлђр Казанныћ Мђрќани мђчете...Ярославль керамикачылары ќитештергђн чынаяк кирпечлђр Казанныћ Мђрќани мђчете дивараларын бизђячђк...
 • Сигез айда Татарстанда ќитештерњ 3,8 процентка арткан, инвестициялђр - 41 процентка
  Сигез айда Татарстанда ќитештерњ 3,8 процентка арткан, инвестициялђр - 41 проценткаТатарстанда гыйнвар-август айларында сђнђгый ќитештерњ индексы, 2004 елныћ шул ук чоры белђн чагыштырганда, 103,8 процент тђшкил иткђн. Августта бу књрсђткеч 104,9 процентка ќиткђн...
 • “Бердђм Россия” чираттагы “турыдан-туры элемтђ” њткђрђ
  “Бердђм Россия” чираттагы “турыдан-туры элемтђ” њткђрђ“Бердђм Россия” партиясенећ Татарстан тљбђк бњлеге иртђгђ халык мђшгульлеге, хезмђткђ тњлђњ џђм хезмђт мљнђсђбђтлђре, шартлары џђм хезмђт саклау, тљрле категория гражданнарны...
 • Таќикстаннан Казанга наркотиклар ташучы тљркем кулга алынган
  Таќикстаннан Казанга наркотиклар ташучы тљркем кулга алынганТатарстан џђм Таќикстан Республикаларыныћ Эчке эшлђр министрлыклары каршында эшлђп килгђн наркотикларныћ законсыз ђйлђнешенђ каршы кљрђш бњлеге хезмђткђрлђре Дњшђнбедђн...
 • Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>     <11>
   
   

  казан
  шигърияттђ


  казан
  саннарда


  казан
  документларда


   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов