12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ ял паркы \

Казан ял паркы

 • Фасил Әхмәтов халык күңелендә мәңгелеккә калды
  Фасил Әхмәтов халык күңелендә мәңгелеккә калдыКичә Казанның С.Сәйдәшев исемендәге Зур концерт залында композитор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе, Россиянең һәм Татарстанның халык...
 • Габделхәбир хәзрәтнең якты истәлеге күңелләрдә һаман саклана
  Габделхәбир хәзрәтнең якты истәлеге күңелләрдә һаман саклана3 октябрьдә Казанның К.Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында дин эшлеклесе Габделхәбир Яруллинның (1905-1994) тууына 100 ел тулуга багышланган хәтер кичәсе...
 • Књренекле драматург Таќи Гыйззђтнећ тууына 110 ел...
  Књренекле драматург Таќи Гыйззђтнећ тууына 110 ел...Кичђ К.Тинчурин исемендђге Татар дђњлђт драма џђм комедия театрында књренекле драматург, тђрќемђче, артист џђм режиссер, Россия Федерациясе џђм Татарстан Республикасыныћ атказанган...
 • Фасил Әхмәтовка багышланган мәдәни чаралар дәвам итә
  Фасил Әхмәтовка багышланган мәдәни чаралар дәвам итә28 сентябрь көнне Казанның С.Сәйдәшев исемендәге Зур концерт залында композитор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе, Россиянең һәм Татарстанның халык...
 • Язучылар берлегендђ ќыр текстларын тикшерњгђ багышланган утырыш њткђрелде
  Язучылар берлегендђ ќыр текстларын тикшерњгђ багышланган утырыш њткђрелдеКичђ Татарстан Язучылар берлегендђ шигърият остаханђсенећ утырышы булды. Шигъриятнећ њзенчђлекле бер тармагы – ќыр текстларын тикшерњгђ багышланган ђлеге утырышта шагыйрьлђр...
 • "Казан" бию ансамбле љр-яћа программа ђзерли
  Бу кљннђрдђ "Казан" милли њзђге каршында эшлђп килњче "Казан" бию ансамбле љр-яћа программа ђзерли. "Казан сљлгесе" дип исемлђнгђн ђлеге программа тиздђн сђхнђгђ...
 • “Казан књренешлђре” – фотокњргђзмђ йомгаклары
  “Казан књренешлђре” – фотокњргђзмђ йомгакларыКичђ Казан дђњлђт университетыныћ “Кљнчыгыш канаты” (“Восточное крыло”) галереясында, шђџђрнећ 1000 еллыгына багышланган “Казан књренешлђре-III» авторлык фотолары конкурсына...
 • Качалов исемендђге театрда Татарстанныћ халык артисты Михаил Галицкийныћ...
  21 сентябрьдђ Качалов исемендђге Казан Зур дђњлђт академия театрында Татарстанныћ халык артисты Михаил Галицкийныћ иќат кичђсе узачак. Бу кичтђ театр труппасы Д.Скарначчи...
 • Талантлы музыкант Париждагы бђйгегђ барачак
  Талантлы музыкант Париждагы бђйгегђ барачакУфадагы татар гаилђсендђ туып њскђн талантлы музыкант Рљстђм Хђмидуллин бу кљннђрдђ зур шатлык кичерђ. Парижда ел саен књренекле музыкант џђм дирижер Мстислав Ростропович...
 • Равил Ђмирхановныћ яћа китабы дљнья књрде
  Равил Ђмирхановныћ яћа китабы дљнья књрдеТатарстан китап нђшриятында тарих фђннђре докторы Равил Ђмирхановныћ "Татарский народ и Татарстан в начале XX века: исторические зарисовки" дигђн китабы басылып...
 • Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
   
   

  казан
  сыйлары


  казан
  шигърияттђ


  казан
  риваятьлђрдђ


   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов