12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ спорт \

Казан спорт

 • Хакас спортчысы Герберт Торточаков Абакан-Казан маршруты...
  Хакас спортчысы Герберт Торточаков Абакан-Казан маршруты...Танылган хакас спортчысы Герберт Торточаков њзенећ Тљрки язма теле џђм мђдђнияте кљненђ џђм Казанныћ 1000 еллыгына багышланган љч мећ чакрымлык марафон йљгерњен...
 • 30 августта кљрђш сљючелђр Халыкара атлы-спорт комплексында...
  30 августта кљрђш сљючелђр Халыкара атлы-спорт комплексында...30 августта Халыкара атлы-спорт комплексында Казанныћ 1000 еллыгына џђм Татарстан Республикасы кљненђ багышланган Кагыйдђлђрсез халык кљрђше (Бои без правил) њткђрелђ. Аны Казан...
 • "Татфондбанк" хезмђткђрлђре Казанныћ 1000 еллыгы ућаеннан 120 километр...
  20 августта 6.00 сђгатьтђ "Татфондбанк"ныћ њзђк офисыннан Казанда Ухтомский урамы буенча Татарстан башкаласыныћ 1000 еллыгына џђм "Татфондбанк" ААЌнећ туган кљненђ багышланган...
 • Татарстан кљрђшчесе Аурупада ић яхшысы
  Татарстан кљрђшчесе Аурупада ић яхшысыПольшаныћ Вросло шђџђрендђ 1985 елгы яшњсмерлђр арасында њткђн Аурупа беренчелегендђ "Динамо-Казан" данын яклаучы Татарстан спортчысы Георгий Попхадзе 74 килограмм авырлыктагы...
 • Шахмат буенча 58нче Россия чемпионатыныћ Югары лигасы Казанда њтђчђк
  Шахмат буенча 58нче Россия чемпионатыныћ Югары лигасы Казанда њтђчђкИр-атлар арасында шахмат буенча 58нче Россия чемпионатыныћ Югары лигасы 2—12 сентябрь кљннђрендђ Казанда, башкаланыћ 1000 еллыгы химаясендђ њткђрелђ. ТР Шахмат федерациясе...
 • Татарстан Идел буе халыкларыныћ XII спорт фестивалендђ тђкъдим ителђчђк
  Татарстан Идел буе халыкларыныћ XII спорт фестивалендђ тђкъдим ителђчђк 11еннђн 16 августкача Сарытауныћ спорт ђзерлеге буенча Региональ њзђгендђ џђм Энгельс шђџђренећ ишњ спорты базасында Идел буе халыкларыныћ XII спорт фестиваленећ финал ярышлары...
 • "Ак Барс" командасы икенче уенда ќићелњ ачысын татыды
  Уфада хоккей буенча Башкортстан Президенты кубогына чираттагы турнир дђвам итђ. Андагы икенче уен Казанныћ "Ак Барс" командасы љчен ућышсыз булды. Башкортстанныћ Салават Юлаев исемендђге спорт клубы белђн...
 • Артем Тимофеев џђм Алисђ Галлђмова ќыелма команда љчен лаеклы чыгыш ясады
  Артем Тимофеев џђм Алисђ Галлђмова ќыелма команда љчен лаеклы чыгыш ясадыШвециянећ Гетеборг шђџђрендђ шахматлар буенча Аурупаныћ 15 команда чемпионаты башланды. Беренче турда Россиянећ ирлђр џђм хатын-кызлар ќыелма командалары Хорватия џђм Словения...
 • Мећьеллык Казанныћ пигы алынды
  Мећьеллык Казанныћ пигы алындыБер сђгать элек Татарстан альпинистлары Њзђк Тянь-Шань биеклегенђ књтђрелделђр џђм хђзер ул Казанныћ 1000-еллыгы књтђрелеше (пигы) дип аталачак. Экспедициядђ катнашучыларныћ берсе телефоннан...
 • Сергей Чикалкин да “УНИКС”ка кайтты
  Сергей Чикалкин да “УНИКС”ка кайтты“УНИКС”ныћ љченче “табыш”ы 2002/03 сезонында Казан клубы љчен чыгыш ясаган сакчы Сергей Чикалкин булды. Ул ике еллык килешњ тљзеде, дип хђбђр итђ Казан клубы сайты. Чикалкин карьерасын...
 • Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8 
   
   

  казан
  ќырларда


  казан
  сыйлары


  казан
  даталарда


   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов