12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ ќђмгыять \ Казан вертолет заводы казанышлары аныћ музеенда чагыла

26.07.05

Казан вертолет заводы казанышлары аныћ музеенда чагыла

27нче июльдђ башкалада Казан вертолетларын файдаланучыларныћ 7нче халыкара конференциясе була. Џђр ел саен уздырылган мондый конференциялђрнећ материаллары «Казан вертолет заводы» оешмасыныћ Хезмђт даны музеенда да чагылыш таба.

Ђлеге музей 1974нче елныћ 1 февралендђ заводныћ клубында ачыла. 1978нче елда ул махсус бинага књчерелђ. Аныћ мђйданы бњген 400 квадрат метр тђшкил итђ. Музей алдында данлыклы Ми-1, МИ-4 џђм МИ-14 вертолетлары куелган.

1997нче елда танылган конструктор М.Мильгђ музей янында џђйкђл ачылган. Вертолет заводы музеенда 15 мећгђ якын экспонатлар бар. Алар арасында заводка бирелгђн бњлђклђр џђм аныћ ќитђкчелђре турында мђгълњматлар да књп. Музей экспозициясе заводныћ ачылу тарихыннан башлана. Ул 1930-1933нче елларда Казанныћ олаулар детальлђре заводы булган.  Аннан соћ заводта очкычлар љчен чаћгылар, канатлар џђм кабиналар ясый башлаганнар.

Вертолет заводы музееныћ бер љлеше заводныћ Бљек Ватан сугышы вакытындагы эшчђнлегенђ багышланган. Ђ быел анда сугышта катнашкан завод эшчђннђренђ багышланган экспозиция дђ ђзерлђнгђн. 1946-1951нче елларда завод авыл хуќалыгы љчен комбайннар чыгарган. Ђ 1952нче елдан биредђ «Ми» вертолетлары ќитештерелђ бешлый. 1966нчы елдан предприятие Казан вертолетлар заводы дип атала. Музейда урнашкан зур картада заводныћ нинди иллђр белђн хезмђттђшлек итње чагыла.  Бњгенге кљндђ Казан вертолетлары 70тђн артык илгђ сатыла. Тиздђн, ягъни 16-21нче августта Казан вертолет заводыныћ яћа казанышлары Мђскђњдђ узачак «Мосаэрошоу» књргђзмђсендђ дђ куелачак. Бу казанышлар заводныћ музейда сакланучы данлы тарихына да кереп калыр.


моннан тыш укыгыз
 • Язмышыңа үзең хуҗа бул!
 • КДТУ (КАИ) џђм КДУда “Кљз-2005” вакансиялђр ярминкђсе узачак
 • Тљмђндђ Казан гуманитар институтыныћ бњлекчђсе ачылачак
 • "Яћа Гасыр" тамашачыларга татарча яћа фильм тљшерђ
 • 2006 елда мђгариф љлкђсенђ республика бюджетыннан 3 миллиард сумнан књбрђк...


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов