12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ фђн џђм мђгариф \ Яшүсмерләр клублары хезмәткәрләренең республика семинары көннәре уза

14.10.05

Яшүсмерләр клублары хезмәткәрләренең республика семинары көннәре уза

Бүген республиканың балалар һәм яшьләргә социаль-хокук һәм психологик-педагогик ярдәм күрсәтү үзәгендә яшәү урыны буенча яшүсмерләр клубында өстәмә белем бирүче педагогларның квалификациясен күтәрү курсларының соңгы көне булачак. Семинарда республиканың төрле территорияләреннән: Түбән Кама, Яңа Чишмә, Әгерҗе, Мамадыш, Казан, Минзәлә, Чаллы, Яшел Үзәннән  20 кеше катнаша.

10 октябрь көнне катнашучылар үз эшләрен башлап, лекцияләр үткәрде. Яшел Үзән шәһәре яшүсмерләр клубына экскурсия дә үткәрделәр. Семинарга клуб хезмәткәрләреннән тыш, үзәк белгечләре, КГТУ һәм КГГПУның социаль эш факультеты вәкилләре, хокук эшчәнлеге белгечләре һәм юристлар да чакырылды.  Бүгенгәчә монда төрле темаларга: “Балалар һәм яшүсмерләр эшенең социаль-педагогик нигезләре”(М. Архипова - педагогия фәннәре кандидаты, КГГПУ ның өлкән укытучысы), “Хәзерге яшьләрнең мәнфәгатьләре”(С. Сенчугов – республиканың тире-венерологик диспансерының профилактика бүлеге җитәкчесе), “Девиант балалар психологиясе”(О.Аникеенко – психология фәннәре кандидаты), “Өстәмә белем бирү системасында заманча белем бирү технологияләре”, “Өстәмә белем бирүдә гаиләнең роле”( Т. Коровина – психология фәннәре кандидаты, КГТУ доценты), “Исток” яшьләр клублары берләшмәсе белән танышу”(М. Габидуллин - “Исток” яшьләр клублары берләшмәсе директоры), “Үсмер чор үзенчәлекләре”(Н. Хәбибуллина – балалар һәм яшьләргә социаль-хокук һәм психологик-педагогик ярдәм күрсәтү республика үзәгенең югары категорияле методисты), “Психик көчләү һәм хәзерге яшүсмер”(Т. Михайлова – тарих фәннәре кандидаты) тарафыннан лекцияләр укылды.


моннан тыш укыгыз
 • Татарстан педагогларныћ Бљтенроссия интернет-кићђшмђсендђ ић актив катнашучы булды
 • Галимнәр электрон җайланмаларны мәгарифкә кертү мәсьәләләрен тикшерде
 • “Казан” милли-мәдәни үзәгендә Завойский премияләрен тапшыру була
 • Казанда халыкара симпозиумга Россия, АКШ џђм Польшадан физиклар килђчђк
 • “Мђгариф” нђшриятында Р.Вђлиевнећ яћа китабы басылып чыкты


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов