12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ документларда \ "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгын бәйрәм итү турында" Россия Федерациясе Президентының 1.09.1999 N1141 Указы

"Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгын бәйрәм итү турында" Россия Федерациясе Президентының 1.09.1999 N1141 Указы

Россиядә сәяси, икътисади, мәдәни һәм фәнни-җитештерү үзәкләренең берсе булган Казан шәһәренең дөнья күләмендәге тарихи һәм мәдәни әһәмиятен һәм 2005 елда шәһәргә нигез салынуга 1000 ел тулуны исәпкә алып Россия Федерациясе Президенты "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгын бәйрәм итү турында" Указ чыгарды.   Әлеге Указ нигезендә Татарстан Республикасы хакимият органнарының Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгын 2005 елның август аенда үткәрү турындагы тәкъдиме кабул ителде һәм юбилейны әзерләү буенча Дәүләт комиссиясе оештырылды. Указда төзү һәм төзекләндерүгә мохтаҗ  булган объектларны, аларны финанслау чыганакларын һәм күләмен билгеләү турында  әйтелгән. Моннан тыш әлеге документта Россия Федерациясе  субъектларының башкарма органнарына  Казанга нигез салынуның 1000 еллыгын әзерләүдә булышлык күрсәтү кирәклеге турында тәкъдим ясалган.

моннан тыш укыгыз
 • "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгына әзерләнү һәм аны бәйрәм итү буенча Оештыру комитеты һәм Оештыру штабы турында" Казан шәһәре администрация Башлыгының 11.02.2002 N 527 Карары
 • "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгына игълан ителгән иң яхшы эмблема-символга ачык конкурс үткәрү турында" Казан шәһәре администрация Башлыгының 30.11.2001 N 1729р Боерыгы
 • Казан шәһәре администрациясе башлыгының 19.01.2001 N 800 Карары ""Казан шәһәренең тарихи үзәген саклап калу һәм үстерү" федераль максатчан программа турында"
 • "Моя столица - Казань" - “Минем мәркәзем - Казан” шәһәр максатчан фонды турында" Казан шәһәре администрациясе Башлыгының 18.10.2000 N 1421р Боерыгы
 • "Казанга - 1000 ел” Шәһәр максатчан фонды турында" Казан шәһәре администрациясе башлыгының 18.10.2000 N 1421 Карары


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов