12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ документларда \ "Казан шәһәренә нигез салнуның 1000 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлектә беренчел чаралар турында" Халык депутатларының Казан Советы 23.09.1999 N 15-14 Карары

"Казан шәһәренә нигез салнуның 1000 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлектә беренчел чаралар турында" Халык депутатларының Казан Советы 23.09.1999 N 15-14 Карары

Юбилей тантанасын әзерләү эшләрен һәм бәйрәм итүне үз вакытында оештыру максатында халык депутатларының Казан Советы  “Казан шәһәренә нигез салнуның 1000 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлектә беренчел чаралар турында” карар чыгарды. Әлеге карар нигезендә  Казан шәһәренең 1000 еллыгын үткәрү буенча Дәүләт комиссиясе оештырылды һәм аның Нигезләмәсе булдырылды, шәһәр администрациясе 2000-2005 елларга исәпләнгән бәйрәмгә әзерлек буенча шәһәр комплекслы программасын төзеде. Карарда ТР Хөкүмәтенә РФ һәм РТ Дәүләт комиссиясе составы турында, төзү һәм төзекләндерүгә мохтаҗ  булган объектлар, аларны финанслау чыганаклары һәм күләме турында, “Минем мәркәзем – Казан” фондын булдыру, Казанның 1000 еллыгын әзерләү буенча шәһәр халкы, оешмалар һәм учреждениеләрдән кергән инициативаларны тормышка ашыруда булышлык итү, һәм башкалар турында әйтелгән.

моннан тыш укыгыз
 • "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгына әзерләнү һәм аны бәйрәм итү буенча Оештыру комитеты һәм Оештыру штабы турында" Казан шәһәре администрация Башлыгының 11.02.2002 N 527 Карары
 • "Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгына игълан ителгән иң яхшы эмблема-символга ачык конкурс үткәрү турында" Казан шәһәре администрация Башлыгының 30.11.2001 N 1729р Боерыгы
 • Казан шәһәре администрациясе башлыгының 19.01.2001 N 800 Карары ""Казан шәһәренең тарихи үзәген саклап калу һәм үстерү" федераль максатчан программа турында"
 • "Моя столица - Казань" - “Минем мәркәзем - Казан” шәһәр максатчан фонды турында" Казан шәһәре администрациясе Башлыгының 18.10.2000 N 1421р Боерыгы
 • "Казанга - 1000 ел” Шәһәр максатчан фонды турында" Казан шәһәре администрациясе башлыгының 18.10.2000 N 1421 Карары


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов