12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ спорт \ Ирина Роднина "Татар-информ" агентлыгында сайт укучыларыныћ сорауларына ќавап бирђчђк

24.03.05

Ирина Роднина "Татар-информ" агентлыгында сайт укучыларыныћ сорауларына ќавап бирђчђк

 

 

 

 

 

23 март Казан «Баскет-холл»ыныћ кече аренасында балалар арасында «Jetix Kids» џђм «Спортивная Россия» Бљтенроссия ирекле ќђмгыяте (БИЌ) Кубогына кече футбол буенча бљтенроссия балалар ярышлары финалы башлана. «Спортивная Россия» БИЌ рђисе Ирина Роднина ярышларны ачу тантанасында катнаша, соћыннан "Татар-информ" агентлыгында "Ачык Татарстан" интернет-конференциясе кысаларында агентлык џђм сайт укучыларыныћ сорауларына ќавап бирђчђк.

Бљтенроссия беренчелеге финалында профессиональ булмаган 14 футбол командасы катнаша, алар составында 12-13 яшькђчђ малайлар џђм кызлар - федераль округлар беренчелеклђре ќићњчелђре. Бу ярышлар 2005 елныћ февралендђ Татарстан Хљкњмђте белђн "Спортивная Россия" Бљтенроссия ирекле ќђмгыяте гомумроссия иќтимагый оешмасы белђн физик культура џђм спорт љлкђсендђ озак вакытлы хезмђттђшлек итњ турында Килешњгђ кул кую кысаларында њткђрелгђн беренче проектлар.

Искђ тљшереп њтђбез, документны ТР Премьер-Министры Рљстђм Мићнеханов џђм «Спортивная Россия» БИЌнећ Югары советы, физик культура и спорт буенча федераль агентлыкныћ ќитђкчесе Вячеслав Фетисов имзалары белђн раслаган. Анда И.Роднина, С.Карелин, А.Кабаева, Е.Кафельников, В.Крутов, О.Слуцкер, Ш.Тарпищев, Д.Сватковский, Россиянећ Олимпия комитеты Президенты Л.Тягачев кебек танылган спортчылар кертелгђн џђм сђясђт эшлеклелђре – С.Шойгу, Е.Примаков, С.Кириенко, Г.Полтавченко, Р.Сафин. «Спортивная Россия» БИЌнећ Югары советы ђгъзасы - ТР яшьлђр эшлђре џђм спорт министры Марат Бариев.


моннан тыш укыгыз
 • Дүрт елдан соң килгән көтелгән җиңү
 • "Спартак" "Ак Барс"ка џљќњмчесен кайтарды
 • Спорт-сәламәтләндерү туризмы үсеше һәм проблемаларын хәл итүгә багышланган конференция булачак
 • Туризм тљрлђре буенча республика беренчелеге старт ала
 • Кљрђшчелђр "Батыр"га ќыела


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов